top of page

Helen Levitt


Helen Levitt - Née à New York (USA) - 1913 / 2009